* Projekt “Raamat Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade. Jätkuraamat”

Ühisprojekt „  Raamat  „Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade. Jätkuraamat“ “                                                    20.05 2018-20.05 2020

Tegevustes osalesid  Maarja-Magdaleena Maarahva Selts,  esindaja Tiia Pärtelpoeg, Mittetulundusühing Kõrrando koda, esindaja Jaanika Ojakõiv, Osaühing Väike Ratsu,  esindaja Elvi Teppan.  Kaasati inimesi kogukonnast ja kaugemalt.

Ühisprojekti eesmärk:

Jäädvustada inimeste mälestusi,  ajalugu, toimetamisi külaelu, kultuuri ja spordi valdkonnas. Koguda teksti- ja fotomaterjalid ja avaldada need raamatuna.

Taotleja: Maarja-Magdaleena Maarahva Selts – Kogus ja toimetas tekstimaterjalid. Viis läbi intervjuud.  Koostas raamatu,  viis ellu projekti „Raamat “Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade. Jätkuraamat““
Partner: Mittetulundusühing Kõrrando koda  – kogus fotomaterjale, koostas värvifotode albumi, tegeles koduloo-uurimustöödega ja koostas nende põhjal ülevaated kogukonna ajaloost.

Partner:  Väike Ratsu OÜ – Kogus mälestusi, abistas tegevusi kajastavate artiklite valikul ja paigutusel raamatus.

Aprill-juuni 2018

Tegevused

Ettevalmistava tegevuse käigus osaliselt toimetatud tekstide ja fotode hulgast materjali valimine ja paigutamine peatükkidesse.

 1. Raamatu peatükkide kavandamine:
  1. AJALUGU 2. ELU JA AJA LUGU 3. INIMESI MEIE KOGUKONNAST
   4. MÄLESTUSED  5.TALUDE LOOD 6. KALMISTU 7. LAADAD
  8. KÜLAELU 9. KULTUURIELU 10. SPORT 11. FOTOALBUM

 Otsustati:
2. Igat peatükki juhatab sisse tiitelleht.

Sellel perioodil:
3. Osaliselt toimetatud tekstide ja fotode  paigaldamine peatükkidesse.
4. Kohtumised  mälestusi  jagavate inimestega.

Juuli-september 2018

Tegevused

Mälestuste kogumine kohalikelt elanikelt ja materjalide kokku kirjutamine

1. Kohtumised  kogukonna inimestega. Teksti-ja fotomaterjali kogumine
2. Valmisid materjalid  8-loolise peatüki  ELU JA AJA LUGU jaoks.  Lugusid jutustasid ja fotosid lubasid kasutada praegused ja erinevatel aegadel  kogukonnas elanud inimesed
3. Valmis peatükk  MÄLESTUSED
4.  Alustati peatüki TALUDE LOOD  sisalduvate materjalide kogumisega

Oktoober-detsember 2018

Arhiividest teksti-ja fotomaterjalide otsimine ning materjali läbitöötamine

 1. Tutvuti ERM´i üle antud materjalidega ja koostati artikkel peatükki  AJALUGU (tegevus toimus koostöös kogukonnaga)
 2. Loeti piirkonna talude elu-olu puudutavat materjali.
 3. Viidi läbi kohtumisi ja vestlusi , kaasati taludes elavaid inimesi ja elavdati nende mälestusi
 4. Lisati materjali  peatükkidesse  TALUDE LOOD ja AJALUGU

Jaanuar-märts 2019

Ülevaadete koostamine piirkonna arengust uurimistööde  põhjal. Külaelu tegemised.

1.Valmis  AJALOO peatükk, mis sisaldab:
a) ajaloolisi materjale,  mis  iseloomustavad piirkonna elu-olu erinevatel ajaperioodidel
kahe talu näidetel põhinevatest uurimustöödest
b)100 aastase  kassaraamatu põhjal koostatud  piirkonna külaelanike  tegevusi
c) kasutati  meediakajastusi  ja   ERM´ist valitud materjalide tutvustamist

2. Valmis peatükk ELU JA AJA LUGU, mis koosneb kaheksast artiklist

Aprill-juuni 2019

Intervjuud piirkonna külade ja seltside eestvedajatega. Tekstide koostamine ja toimetamine. Fotod.

 1. Intervjueeriti   ringijuhte,  külade aktiivseid tegelasi, eakaid inimesi Kohtuti piirkonnas elanud inimestega
 2. Kirjutati ja toimetati  artikleid
 3. Lisati materjali peatükile   
 4. Fotode valimine artiklite juurde

Juuli-september 2019

Intervjuud piirkonna asutuste, kultuuri-, haridus-, spordielu eestvedajatega ja tekstide toimetamine.

 1. Toimetati materjalidega, mis puudutasid piirkonna spordielu
 2. Sel perioodil valmis peatükk KÜLAELU
 3. Lisati materjali kultuurielu peatükki

Oktoober-detsember 2019

Kogukonnast kajastatud artiklid. Valik ja paigutus

 1. Valiti artikleid, mis puudutasid kogukonna inimeste tegemisi.  Nende põhjal valmis peatükk INIMESI MEIE KOGUKONNAST
 2. Peatükkidele tiitellehtede koostamine
 3. Peatüki LAADAD  ja KALMISTU komplekteerimine

Jaanuar-märts 2020

Raamatu fotoalbum. Fotode valik ja paigutus

 1. Koostööpartnerite poolt valiti kogukonna arhiivist 100 värvifotot ja koostati fotoalbum
 2. Lõpetati materjali sisestamine peatükkidesse ja valmisid  KULTUURIELU, SPORT ja KÜLADE LOOD
 3. Kirjutati eessõna ja  sisukord ning saadeti materjal trükikotta küljendamisele ja trükkimisele.

Aprill-mai 2020

Raamatu „Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade. Jätkuraamat“ esitlusüritus

 1. Esitlusüritus  toimus Otslava külaplatsil, juuli 2020